khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Lê Xuân Hinh
Ngày sinh: 1947
Quê quán: Quảng Lĩnh -Quảng Xương - Thanh Hóa...
Đơn vị: Thuộc KH
Hy sinh: Mặt trận phía Nam

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách 19 liệt sĩ nguyên quán Quảng Ninh đang yên nghỉ tại nghĩa trang tỉnh Nghệ An (01)

Thông tin về 6800 liệt sĩ đang yên nghỉ tại các nghĩa trang của tỉnh Nghệ An sẽ được Trung tâm đăng tải liên tục. Hầu hết các liệt sĩ đều được tìm thấy tại mặt trận nước bạn Lào. Dưới đâ
(16/9/2007 4:21:40 PM)

Danh sách 19 liệt sĩ nguyên quán Quảng Ngãi đang yên nghỉ tại nghĩa trang tỉnh Nghệ An

Thông tin về 6800 liệt sĩ đang yên nghỉ tại các nghĩa trang của tỉnh Nghệ An sẽ được Trung tâm đăng tải liên tục. Hầu hết các liệt sĩ đều được tìm thấy tại mặt trận nước bạn Lào. Dưới đâ
(15/9/2007 11:47:43 PM)

Danh sách 24 liệt sĩ nguyên quán Quảng Nam đang yên nghỉ tại nghĩa trang tỉnh Nghệ An (01)

Thông tin về 6800 liệt sĩ đang yên nghỉ tại các nghĩa trang của tỉnh Nghệ An sẽ được Trung tâm đăng tải liên tục. Hầu hết các liệt sĩ đều được tìm thấy tại mặt trận nước bạn Lào. Dưới đâ
(15/9/2007 11:23:30 PM)

Danh sách 65 liệt sĩ nguyên quán Quảng Bình đang yên nghỉ tại nghĩa trang tỉnh Nghệ An (02)

Thông tin về 6800 liệt sĩ đang yên nghỉ tại các nghĩa trang của tỉnh Nghệ An sẽ được Trung tâm đăng tải liên tục. Hầu hết các liệt sĩ đều được tìm thấy tại mặt trận nước bạn Lào. Dưới đâ
(15/9/2007 11:08:32 PM)

Danh sách 65 liệt sĩ nguyên quán Quảng Bình đang yên nghỉ tại nghĩa trang tỉnh Nghệ An (01)

Thông tin về 6800 liệt sĩ đang yên nghỉ tại các nghĩa trang của tỉnh Nghệ An sẽ được Trung tâm đăng tải liên tục. Hầu hết các liệt sĩ đều được tìm thấy tại mặt trận nước bạn Lào. Dưới đâ
(15/9/2007 11:03:43 PM)

Danh sách 01 liệt sĩ nguyên quán Phước Long đang yên nghỉ tại nghĩa trang tỉnh Nghệ An

Thông tin về 6800 liệt sĩ đang yên nghỉ tại các nghĩa trang của tỉnh Nghệ An sẽ được Trung tâm đăng tải liên tục. Hầu hết các liệt sĩ đều được tìm thấy tại mặt trận nước bạn Lào. Dưới đâ
(15/9/2007 10:44:59 PM)

Danh sách 5 liệt sĩ nguyên quán Phú Yên đang yên nghỉ tại nghĩa trang tỉnh Nghệ An

Thông tin về 6800 liệt sĩ đang yên nghỉ tại các nghĩa trang của tỉnh Nghệ An sẽ được Trung tâm đăng tải liên tục. Hầu hết các liệt sĩ đều được tìm thấy tại mặt trận nước bạn Lào. Dưới đâ
(14/9/2007 5:02:50 PM)

Danh sách 25 liệt sĩ nguyên quán Phú Thọ đang yên nghỉ tại nghĩa trang tỉnh Nghệ An

Thông tin về 6800 liệt sĩ đang yên nghỉ tại các nghĩa trang của tỉnh Nghệ An sẽ được Trung tâm đăng tải liên tục. Hầu hết các liệt sĩ đều được tìm thấy tại mặt trận nước bạn Lào. Dưới đâ
(14/9/2007 4:57:39 PM)

Danh sách 64 liệt sĩ nguyên quán Ninh Bình đang yên nghỉ tại nghĩa trang tỉnh Nghệ An (02)

Thông tin về 6800 liệt sĩ đang yên nghỉ tại các nghĩa trang của tỉnh Nghệ An sẽ được Trung tâm đăng tải liên tục. Hầu hết các liệt sĩ đều được tìm thấy tại mặt trận nước bạn Lào. Dưới đâ
(14/9/2007 4:49:13 PM)

Danh sách 64 liệt sĩ nguyên quán Ninh Bình đang yên nghỉ tại nghĩa trang tỉnh Nghệ An (01)

Thông tin về 6800 liệt sĩ đang yên nghỉ tại các nghĩa trang của tỉnh Nghệ An sẽ được Trung tâm đăng tải liên tục. Hầu hết các liệt sĩ đều được tìm thấy tại mặt trận nước bạn Lào. Dưới đâ
(14/9/2007 4:47:09 PM)

Danh sách 5 liệt sĩ nguyên quán Nghĩa Bình đang yên nghỉ tại nghĩa trang tỉnh Nghệ An

Thông tin về 6800 liệt sĩ đang yên nghỉ tại các nghĩa trang của tỉnh Nghệ An sẽ được Trung tâm đăng tải liên tục. Hầu hết các liệt sĩ đều được tìm thấy tại mặt trận nước bạn Lào. Dưới đâ
(14/9/2007 4:34:20 PM)

Danh sách 4 liệt sĩ nguyên quán Nghệ Tĩnh đang yên nghỉ tại nghĩa trang tỉnh Nghệ An

Thông tin về 6800 liệt sĩ đang yên nghỉ tại các nghĩa trang của tỉnh Nghệ An sẽ được Trung tâm đăng tải liên tục. Hầu hết các liệt sĩ đều được tìm thấy tại mặt trận nước bạn Lào. Dưới đâ
(14/9/2007 4:31:41 PM)

Danh sách 18 liệt sĩ nguyên quán Nam Định đang yên nghỉ tại nghĩa trang tỉnh Nghệ An

Thông tin về 6800 liệt sĩ đang yên nghỉ tại các nghĩa trang của tỉnh Nghệ An sẽ được Trung tâm đăng tải liên tục. Hầu hết các liệt sĩ đều được tìm thấy tại mặt trận nước bạn Lào. Dưới đâ
(14/9/2007 10:42:16 AM)

Danh sách 02 liệt sĩ nguyên quán Long Xuyên đang yên nghỉ tại nghĩa trang tỉnh Nghệ An

Thông tin về 6800 liệt sĩ đang yên nghỉ tại các nghĩa trang của tỉnh Nghệ An sẽ được Trung tâm đăng tải liên tục. Hầu hết các liệt sĩ đều được tìm thấy tại mặt trận nước bạn Lào. Dưới đâ
(14/9/2007 10:35:49 AM)