khuyến mãi lazada

Di ảnh liệt sĩ

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Quy
Ngày sinh: 1949
Quê quán: Thôn Yên Vực - Xã Hoằng Long - Huyện Ho...
Đơn vị:
Hy sinh: Chiến trường K.B

Tìm kiếm

Đăng nhập

Danh sách liệt sĩ nguyên quán Nghệ Tĩnh thuộc trung đoàn 271 có nơi hy sinh thực tế (trang 4)

(25/12/2009 21:03:12 PM) Danh sách do Ban liên lạc Trung đoàn 271 cung cấp. Để biết thông tin chi tiết và kết nối thông tin với đồng đội của liệt sĩ và kết nối thông tin tìm liệt sĩ xin liên hệ Trung tâm MARIN 1900571242

 

STT Họ và tên Năm sinh Nguyên quán Đơn vị Ngày
hy sinh
Trường hợp hy sinh Nơi hy sinh
Thôn
( Xóm )

( Phường )
Huyện
( Thị xã )
Tỉnh
( Thành phố )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
301 Nguyễn Văn Minh 1952   Phú Sơn Tân Kỳ  Nghệ Tĩnh  C25E271 8/15/1976 Chiến đấu Long Khốt-Kiên  Giang
302 Trịnh Quang Minh 1951   Hương Xuân Hương Khê  Nghệ Tĩnh  C2D9 5/11/1972 Chiến đấu Lộc Giang-Đức Hòa-Long An
303 Nguyễn Mẫu 1952   Vương Lộc  Can Lộc  Nghệ Tĩnh  C1D9 5/10/1972 Chiến đấu Lộc Giang-Đức Hòa Long An
304 Nguyễn Xuân Mai 1952   Diễn Hồng Diễn Châu  Nghệ Tĩnh  C3D7 9/12/1972 Chiến đấu tà thia kong pong trà bec
305 Nguyễn Sỹ Minh 1952   Thanh Nho Thanh Chương  Nghệ Tĩnh  C2D7 9/12/1972 Chiến đấu tà xia kong pong ta bec
306 Nguyễn Văn Minh 1950   Hồng Long Nam Đàn  Nghệ Tĩnh  C4D9 8/13/1974 Chiến đấu Đắc Song-Quảng Đức
307 Nguyễn Quang Mai 1952   Đồng Văn Thanh Chương  Nghệ Tĩnh  C2D9 7/6/1972 Chiến đấu Kong pong ro xoài riêng Campuchia
308 Trần Xuân Mãi 1949   Hương Đô Hương Khê  Nghệ Tĩnh  C2D8 5/8/1972 Chiến đấu Đức Hòa-Long An
309 Nguyễn Đình Mạnh 1949   Nhàn Sơn Đô Lương  Nghệ Tĩnh  C3D7 2/19/1972 bom B52 Tà xăng Campuchia
310 Nguyễn Văn Mão 1952   Diễn Hồng Diễn Châu  Nghệ Tĩnh  C2D9 2/19/1972 bom B52 Tà xăng Campuchia
311 Võ Nhủ 1952   Đức Lạc Đức Thọ  Nghệ Tĩnh  C2D7 2/19/1972 bom B52 Tà xăng Campuchia
312 Trần Văn Nhật  1953   Đức Hồng Đức Thọ  Nghệ Tĩnh  C2D7 2/19/1972 bom B52 Tà xăng Campuchia
313 Nguyễn Xuân Nhạc 1952   Đức Giang Đức Thọ  Nghệ Tĩnh  C1D8 10/1/1972 Chiến đấu tà thia kong pong tà bec
314 Trần Hải Nam 1950   Nam Long Nam Đàn  Nghệ Tĩnh  C2D8 4/19/1972 Chiến đấu Lò xúc Soài riêng campuchia
315 Hồ Sỹ Ninh 1949   Quỳnh Xuân Quỳnh Lưu  Nghệ Tĩnh  C2D8 4/19/1972 Chiến đấu Lò xúc Soài riêng campuchia
316 Trần Đình Nuôi 1952   Mỹ Lộc Can Lộc  Nghệ Tĩnh  B3E271 4/2/1975 Chiến đấu Gò măng đa Kiến Tường
317 Phan Đình Nhì 1948   Thanh Khai Thanh Chương  Nghệ Tĩnh  C3D7 5/19/1972 Chiến đấu Kong pong ro soài riêng k
318 Nguyễn Đức Nhân 1952   Kỳ Xuân Kỳ Anh  Nghệ Tĩnh  C21E271 5/26/1972 Chiến đấu An Thanh-Đức Hòa -Long An
319 Nguyễn Văn Nhâm 1953   Nghi Đức Nghi Lộc  Nghệ Tĩnh  C1D7 7/4/1972 Chiến đấu Kong pong ro xoài riêng Campuchia
320 Nguyễn Sỹ Ngà 1950   Quỳnh Thịnh Quỳnh Lưu  Nghệ Tĩnh  C3D8 1/27/1973 Chiến đấu Đức Hòa-Long An
321 Phan Văn Nguyên 1952   Thanh  Giang  Thanh Lương  Nghệ Tĩnh  C1D7 7/9/1972 Chiến đấu Kong pong ro xoài riêng Campuchia
322 Lê Canh Nhị 1949   Bình Sơn Anh Sơn  Nghệ Tĩnh  D8E271 7/14/1972 Chiến đấu Kong pong ro xoài riêng Campuchia
323 Hoàng Đình Nhật 1950   Kỳ Phú Kỳ Thư  Nghệ Tĩnh  C25E271 1/3/1973 Chiến đấu Đức Hòa-Long An
324 Hoàng Hữu Nhỏ  1947   Thạch Sơn Thạch Hà  Nghệ Tĩnh  C25E271 1/30/1973 Chiến đấu Đức Hòa-Long An
325 Nguyễn Hồng Nguyên 1950   Quỳnh Diện Quỳnh Lưu  Nghệ Tĩnh  C2D9 7/6/1972 Chiến đấu Kong pong ro xoài riêng Campuchia
326 Bùi Đức Ngọc 1950   Đặng Sơn Đô Lương  Nghệ Tĩnh  C19 5/31/1972 Chiến đấu Đức Hòa -Long An
327 Nguyễn Văn Ngãi 1952   Đức Hương Đức Thọ  Nghệ Tĩnh  C1D7 1/19/1973 Chiến đấu Đức Hòa-Long An
328 Trần Đăng Ninh 1953   Đức Hồng Đức Thọ  Nghệ Tĩnh  C2D7 6/22/1973 Chiến đấu Đức Hòa-Long An
329 Nguyễn Văn Nãi 1953   Thạch Hương Thạch Hà  Nghệ Tĩnh  C2D7 6/22/1973 Chiến đấu Đức Hòa-Long An
330 Phạm Ngọc Ngọc 1952   Xuân Đan Nghi Xuân  Nghệ Tĩnh  C3D7 9/12/1972 Chiến đấu Tà thia kong pong ro CPC
331 Hồ Xuân Ngũ  1952   Nam Anh  Nam Đàn   Nghệ Tĩnh  C1D8 5/15/1972 Chiến đấu Lộc Giang-Đức Hòa-Long An
332 Phan Văn Nhị 1949   Hưng Thắng Hưng Nguyên  Nghệ Tĩnh  D9E271 2/19/1973 Chiến đấu Đức Hòa-Long An
333 Lê Hữu Nghiêm 1950   Hà Sơn Quỳ Hợp  Nghệ Tĩnh  C2D7 9/12/1972 Chiến đấu Tà xia kong pong ro CPC
334 Lê Văn Nhàn 1952   Lĩnh Sơn Anh Sơn  Nghệ Tĩnh  C1D9 5/10/1972 Chiến đấu Lộc Giang-Đức Hòa-Long An
335 Nguyễn Văn Năm  1949   Lạng Sơn Anh Sơn  Nghệ Tĩnh  C2D9 Tháng 09/1972 Chiến đấu Tà Thia Kong pong tà béc CPC
336 Võ Nhâm 1953   Song Lộc Can Lộc  Nghệ Tĩnh  C4D9 5/18/1972 Chiến đấu An Thuận-Đức Hòa-Long An
337 Nguyễn Huy Năm 1950   Nghi Yên Nghi Lộc  Nghệ Tĩnh  D9E271 11/3/1973 Chiến đấu Quảng Đức
338 Cao Văn Nghiêm 1951   Nghi Yên Nghi Lộc  Nghệ Tĩnh  C3D7 4/1/1972 Chiến đấu Đường 22 Tây Ninh
339 Lê Huy Nhụy  1953   Diễn Quảng Diễn Châu  Nghệ Tĩnh  C3D7 4/1/1972 Chiến đấu Đường 22 Tây Ninh
340 Tô Văn Nghĩa 1953   Đồng Văn Thanh Chương  Nghệ Tĩnh  C1D8 4/29/1972 Chiến đấu Tà bec xvay riêng CPC
341 Trần Hữu Ngọc 1954   Cẩm Nhượng  Cẩm Xuyên  Nghệ Tĩnh  D9E271 5/19/1972 Chiến đấu An Thuận-Đức Hòa-Long An
342 Lê Văn Nuôi 1949   Thạch Lâm Thạch Hà  Nghệ Tĩnh  C2D8 4/19/1972 Chiến đấu Lò xúc Soài riêng campuchia
343 Đậu Sỹ Nhuận 1953   Quỳnh Diị  Quỳnh Lưu  Nghệ Tĩnh  C2D7 6/19/1972 Chiến đấu Kong pong ro xoài riêng Campuchia
344 Nguyễn Phi Nga  1950   Diễn Ngọc Diễn Châu  Nghệ Tĩnh  D7E271 5/11/1972 Chiến đấu Đức Hòa-Long An
345 Trần Đình Nhiên 1941   Diễn Quảng Diễn Châu  Nghệ Tĩnh  D9E271 6/3/1972 Chiến đấu An Thuận-Đức Hòa-Long An
346 Bùi Văn Nhâm 1951   Hương Tô Hương Khê  Nghệ Tĩnh  C25E271 6/24/1972 Chiến đấu Kong pong xoài rieng CPC
347 Văn Chính Nghĩa 1947   Quỳnh Thanh Quỳnh Lưu  Nghệ Tĩnh  C17E271 4/20/1972 Chiến đấu Lò xúc Campuchia
348 Nguyễn Văn Ninh 1952   Diễn Kỹ Diễn Châu  Nghệ Tĩnh  C18E271 6/5/1972 Chiến đấu Tân Phú-Đức Hòa-Long An
349 Trần Thanh Nhàn 1951   Quỳnh Ngọc Quỳnh Lưu  Nghệ Tĩnh  C2D7 4/1/1972 Chiến đấu Đức Hòa-Long An
350 Vũ Trọng Nhượng 1945   Hưng Xá Hưng Nguyên  Nghệ Tĩnh  D9E271 4/12/1974 Chiến đấu Đắc Song-Quảng Đức
351 Nguyễn Hồng Nhuận 1945   Nam Anh Nam Đàn   Nghệ Tĩnh  C17E271 6/4/1972 Chiến đấu Tân Phú-Đức Hòa-Long An
352 Nguyễn Công Nhẫn 1953   Nghi Thái Nghi Lộc  Nghệ Tĩnh  C2D9 4/29/1972 Chiến đấu An Thạnh-Gò Dầu-Tây Ninh
353 Nguyễn Trọng Nho 1951   Sơn Lễ Hương Sơn  Nghệ Tĩnh  C25E271 6/24/1972 Chiến đấu Kong pong ro xoài riêng Campuchia
354 Lê Đức Ngũ 1952   Nam Lĩnh Nam Đàn  Nghệ Tĩnh  D9E271 4/29/1972 Chiến đấu An Thạnh-Tây Ninh
355 Lê Bá Ngọt 1951   Cẩm Thành Cẩm Xuyên  Nghệ Tĩnh  C1D9 4/29/1972 Chiến đấu An Thạnh-Gò Dầu-Tây Ninh
356 Đào Văn Ngọc 1952   Hương Sơn Tân Kỳ  Nghệ Tĩnh  C1D7 11/21/1972 Chiến đấu Đức Hòa-Long An
357 Đinh Bạt Nghiêm 1952   Cầu Giát Quỳnh Lưu  Nghệ Tĩnh  C3D9 4/21/1972 Chiến đấu Lò xúc CPC
358 Phạm Văn Ngúng 1945   Cẩm Bình Cẩm Xuyên  Nghệ Tĩnh  C3D9 4/21/1972 Chiến đấu Lò xúc CPC
359 Lê Thanh Nhàn 1952   Quỳnh Thuận Quỳnh Lưu  Nghệ Tĩnh  C1D8 4/29/1972 Chiến đấu Gò Dầu-Tây Ninh
360 Trần Văn Phúc 1953   Thanh Hà Thanh Chương  Nghệ Tĩnh  C2D7 2/19/1972 bom B52 Tà xăng Campuchia
361 Đậu Vĩnh Phú 1952   Nghi Phương Nghi Lộc  Nghệ Tĩnh  C3D7 2/19/1972 bom B52 Tà xăng Campuchia
362 Trần Đình Phong 1951   Quỳnh Hồng Quỳnh Lưu  Nghệ Tĩnh  C2D8 7/17/1972 Chiến đấu Kong pong ro xoài riêng Campuchia
363 Nguyễn Viết Phan 1949   Thanh Nho  Thanh Chương  Nghệ Tĩnh  C3D8 7/3/1972 Chiến đấu Chùa Chằm La CPC
364 Hoàng Xuân Phiệt 1952   Đức  Nhân Đức Thọ   Nghệ Tĩnh  C21E271 12/8/1972 Chiến đấu Đức Hòa-Long An
365 Trần  Công Phong 1953   Nghi Yên Nghi Lộc  Nghệ Tĩnh  D9E271 9/5/1973 Chiến đấu Quảng Đức
366 Nguyễn Tấn Phùng 1952   Kỳ Giang Kỳ Anh  Nghệ Tĩnh  D9E271 1/23/1973 Chiến đấu Đắc Song-Quảng Đức
367 Phạm Văn Phương 1952   Hương Sơn Tân Kỳ  Nghệ Tĩnh  C4D7 4/20/1972 Chiến đấu Bà Vách xoài riêng CPC
368 Nguyễn Đình Phi 1949   Xuân An Nghi Xuân  Nghệ Tĩnh  C17E271 6/19/1972 Chiến đấu Bà Vách xoài riêng CPC
369 Hoàng Trọng Phu 1953   Xuân Hải Nghi Xuân  Nghệ Tĩnh  C18E271 4/21/1972 Chiến đấu An Thạnh-Tây Ninh
370 Nguyễn Đình Phi 1953   Sơn Bằng Hương Sơn  Nghệ Tĩnh  D9E271 6/3/1972 Chiến đấu An Thuận-Đức Hòa-Long An
371 Nguyễn Bá Phong 1949   Thọ Lộc Phúc Lộc  Nghệ Tĩnh  C1D9 6/5/1972 Chiến đấu Đức Hòa-Long An
372 Cao Xuân Phúc 1947   Diễn Hoa  Diễn Châu  Nghệ Tĩnh  C17E271 2/18/1973 Chiến đấu An Thuận-Đức Hòa-Long An
373 Đặng Văn Phúc 1950   Hưng Lĩnh  Hưng Nguyên  Nghệ Tĩnh  C1D9 10/1/1972 Chiến đấu Sa thia Kong pong ta bec
374 Hoàng Anh Phỏng 1950   Thanh Đức Thanh Chương  Nghệ Tĩnh  C18E271 10/25/1972 Chiến đấu Vàm Cỏ- Long An
375 Hồ Xuân Quý 1945   Hưng Tiến Hưng Nguyên  Nghệ Tĩnh  C2D7 2/19/1972 bom B52 Tà xăng Campuchia
376 Nguyễn Xuân Quý 1950   Thanh Lương Thanh Chương  Nghệ Tĩnh  C21E271 5/26/1972 Chiến đấu An Thanh-Đức Hòa -Long An
377 Tô Thế Quỳnh 1952   Cầu Giát Quỳnh Lưu  Nghệ Tĩnh  C20E271 5/12/1972 Chiến đấu Lộc Giang-Đức Hòa-Long An
378 Phạm Sỹ Quế 1949   Thanh Hòa Thanh Chương  Nghệ Tĩnh  C3D8 7/2/1972 Chiến đấu Kong pong ro xoài riêng Campuchia
379 Lê Trọng Quyết 1953   Đức Vịnh Đức Thọ  Nghệ Tĩnh  D8E271 12/22/1972 Chiến đấu Đức Hòa-Long An
380 Hoàng Minh Quang 1952   Nghi Quang Nghi Lộc  Nghệ Tĩnh  C1D7 5/15/1972 Chiến đấu Lộc Giang-Đức Hòa-Long An
381 Trần Văn Quỳ 1948   Diễn Phúc Diễn Châu  Nghệ Tĩnh  C1D8 10/28/1972 Chiến đấu Đức Hòa-Long An
382 Phan Văn Quảng 1950   Nam Cát Nam Đàn  Nghệ Tĩnh  C3D9 10/17/1973 Chiến đấu Đắc Song-Quảng Đức
383 Lê Văn Quang 1952   Đĩnh Sơn Anh Sơn  Nghệ Tĩnh  C1D7 4/1/1972 Chiến đấu Đường 22 Tây Ninh
384 Lê Văn Quế 1953   Cẩm Mỹ Cẩm Xuyên  Nghệ Tĩnh  C2D9 4/21/1972 Chiến đấu Lò xúc xoài riêng CPC
385 Trần Ngọc Quỳnh     Quỳnh Hồng Quỳnh Lưu  Nghệ Tĩnh  C2D7 5/11/1972 Chiến đấu Đức Hòa-Long An
386 Trần Minh Quế 1949   Xuân Lâm Xuân Đàn  Nghệ Tĩnh  C2D7 5/11/1972 Chiến đấu Đức Hòa-Long An
387 Nguyễn Bá Quảng 1950   Hưng Thịnh Hưng Nguyên  Nghệ Tĩnh  C1D7 6/3/1972 bị thương Bệnh viện 
388 Phạm Hào Quang 1952   Trung Thành Yên Thành  Nghệ Tĩnh  D bộ 8 10/25/1972 Chiến đấu Đức Hòa-Long An
389 Phạm Văn Quỳnh 1952   Cẩm Quan Cẩm Xuyên  Nghệ Tĩnh  D4E271 3/25/1974 Chiến đấu Kiến Đức-Quảng Đức
390 Cao Minh Thư 1950   Nam Giang Nam Đàn  Nghệ Tĩnh  C1D7 11/3/1972 Chiến đấu Đức Hòa-Long An
391 Trần Văn Tin 1949   Hải Sơn Anh Sơn  Nghệ Tĩnh  C1D9 4/29/1972 Chiến đấu An Thạnh-Gò Dầu-Tây Ninh
392 Lê Văn Thiện 1948   Hanh Lâm Thanh Chương  Nghệ Tĩnh  C4D7 11/4/1972 Chiến đấu Đức Hòa-Long An
393 Mong Văn Thanh 1950   Chiêu Lưu Tương Dương  Nghệ Tĩnh  C2D7 11/16/1972 Chiến đấu Đức Hòa-Long An
394 Lê Công Các 1952   Minh Thành Yên Thành  Nghệ Tĩnh  C2D7 11/19/1972 Chiến đấu Đức Hòa-Long An
395 Lê Đăng Thăng 1952   Quỳnh Vinh Quỳnh Lưu  Nghệ Tĩnh  C2D8 4/19/1972 Chiến đấu Lò xúc xoài riêng CPC
396 Hồ Phu Thiện 1943   Quỳnh Hậu  Quỳnh Lưu  Nghệ Tĩnh  D8E271 11/15/1972 Chiến đấu Đức Hòa-Long An
397 Trần Văn Tam 1948   Tào Sơn Anh Sơn  Nghệ Tĩnh  D9E271 Tháng 04/1972 bị thương Viện K 24 
398 Nguyễn Đức Trâm 1968   Đức Hồng  Đức Thọ  Nghệ Tĩnh  D9E271 4/29/1972 Chiến đấu An Thạnh-Gò Dầu-Tây Ninh
399 Hoàng Văn Thi 1953   Hậu Lộc  Can Lộc  Nghệ Tĩnh  C3D9 4/29/1972 Chiến đấu An Thạnh-Gò Dầu-Tây Ninh
400 Trần Huy Thìn 1953   Trường Lộc  Can Lộc  Nghệ Tĩnh  C3D9 4/29/1972 Chiến đấu An Thạnh-Gò Dầu-Tây Ninh

Trung tâm MARINÝ kiến của bạn

Nội dung:* (Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)